Sabtu, 24 Agustus 2013

Urip


WEJANGAN URI P
Labeting kartiyasa punika
Awit saking pambudayaning
gita dursila
Rinuwat kanthi mrihatini
adrenging karsa
Ngubara lan ngumbara miyat
dumununging kamitran.
Amangsuli prahara bebendu
ageng
Tan ginayuh hastaning mamilat
brata
Wosing rasa kang ginubel
graito
Graitaning karsa,
dumununging cipta.
Tan ana angkara
Tan ana rubeda
Tan ana dursila
Tan ana tandang duraka.
Jejer anyar
Gagrak anyar
Titah anyar
Jagad anyar
Sarwa gumebyar
Tan ana kang samar
Tansah suminar
Magilar-magilar
Anggelar tulusing nalar.
Budi pinilih, luhur angarih-
arih
Masa wurunga karsaning Jati
Hangesti drajading titah
Hawya miruda kang kinarsa
ing Allah
Kabeh saka telenging jangkah
Kabeh awit gumelaring
pratingkah
Kabeh ngemu tulusing ibadah.
Ngaminana marang donga
kang pinuji
Kunjuk Ing Ngarsaning Maha
Ji
Humangkara
Humangrasa
Hamungwat trikarsa
Hamungwing baskara
Hamungwing jumantara.
Ngadep Rabbul Ngalamin
Welasing Gusti
Ingkang Maha Sih.
Muliha, muliha, muliha
Muliha mring pancardriya
Balia mring panaraga.
Mawanti-wanti, angati-ati
Aja kongsi keri nunggang
jung baitagung,
Kang dinayung malaikat
hambaruyung
Dipandhegani dening para
nabi
Sinangga mring para wali.
Kinebakan jamna utami
Mulyaning manusa jati
Kang pinilih dening Gusti
Kapilah saking ngalamipun
Awit driyanira mung nyawiji,
Kabeh kagungane Allah.
Mula aja noleh
Mula kudu mantheng
Katuta baitagung
Nyuwuna palilahe Hyang Agung
Awit kuwi Kagunganipun.
Aja ninggal trapsila
Aja nggugu kersaning pribadi
Aja dumeh wus katam kitabe
Najan wus apal dongane
Najan wus guntur sujude
Ning durung kaparingan
ridhaning Allah.
Mula dudu rapale, ning atine
Mula dudu wujude, ning lire
Mula dudu jlegere, ning
makripate.
Poma, sindukara karaning
ronsih
Sawunging swara sawang
suwung
Gebyaring gebyur gambyong
grambyangan
Rinakit, rinasa, rapita,
retyakaning radya.
Jung, jung baitagung
Wus tinata ambaruyung
Lir grimis handaridis
Re-rep pantiarsaning resep
Pindha tilasing atilas tulus.
Tlusurana sing tlaten
Anggita gitaning suksma
Andungkap sunaring padhang
Njingglang ngawang-awang.
Hamung sawiji kang kinanthi
Wahyuning Hyang Widhi,
Kang pinuji-puji.
Wus pupus barang kalire.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar